Pension Chambre d'hôtes à Bora-Bora

Pāpa'i mai iā mātou

   

 Rata tāireuira

 info@blueheavenisland.com

 Niuniu

 87 72 42 11

 'Āfata rata

 BP 751 Vaitape
 98730 PORA PORA
 Pōrīnetia Farāni

'A fa'atae mai i tā 'oe mau uira'a

 
Pa'era'a (*) :
 
I'oa pi'i (*) :
 
Rata tāireuira (*) :
 
Niuniu (*) :
 
Mata'eina'a (*) :
 
'Oire :
 
'A tu'u mai i tā 'oe uira'a :
 
E hia māoro e fa'aea ai :
 
'Ua 'ite 'enā 'oe iā Blue Heaven Island ? (*) ? 
 
te uira'a 'Aro-spam : Hitu 'āmui Va'u =  *
 
 
Tītau hia 'ia fa'a'ī i te mau uira'a e feti'a (*) tō rātou.

Tei hea 'o Blue Heaven Island ?...